0104303Historiography
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ สำนักความคิดทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก พัฒนาการปรัชญาประวัติศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
ศึกษาระเบียบวินัย ลักษณะและวิธีการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิธีการเขียนวิจารณ์งานประวัติศาสตร์ชนิดต่าง ๆ

Concepts, definitions, significance of history, historians, schools of history concepts, evolution of western and oriental philosophies of history, and developments of philosophies of Thai history from the past up to the present;
study regulations and discipline, characteristics and techniques of using historical evidence, data analyses, and different methods of writing critiques on history
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215