0104301Thai History 3
ประวัติศาสตร์ไทย 3
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้หรือทัศนคติที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทย


Analysis of the Thai historical development on the issues that influence the management of the knowledge about or attitude toward Thai history
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215