0104217The Philosophy of History
ปรัชญาประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดพื้นฐานของการแสวงหาความรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และแนวทางการแสวงหาความรู้ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกและประเทศไทย


Fundamental concepts of knowledge seeking through the historian’s approach and the ways in which World and Thai historians discover knowledge
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215