0104206Critical Readings of Southeast Asian History
การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Critical analysis of politics, economy, societies and foreign affairs of the countries in Southeast Asia from the past to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51