0103300Production and Operation Management
การจัดการการผลิต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการระบบการผลิต ทั้งในด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการวางแผนในรูปแบบของการบริการ เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การวางผังการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารเวลาและค่าจ้าง
การกำหนดมาตรฐานของงาน การปรับปรุงงาน การควบคุมคุณภาพการผลิต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการผลิต

Production system management for manufacturing and servicing business, such as location, factory plan and design, and installing machines and equipment, product design,
providing materials, time and wage management, setting of task standard, task reform, and production quality control, using the computer application in production management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51