0103280Introduction to Computer in Business
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ การใช้มัลติมีเดีย การใช้ โปรแกรมประยุกต์ การใช้ WINDOWS, การใช้ WORD, และการใช้ EXCEL ในงานธุรกิจ


Computer operating systems, multimedia usage, and application of computer programs usage in the business, for instance, WINDOWS, MS WORD and EXCEL
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51