0103280Introduction to Computer in Business
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ การใช้มัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมประยุกต์ การใช้ WINDOWS, การใช้WORD, และการใช้ EXCEL ในงานธุรกิจ


Computer's operating systems, multimedia usage, and application usage in the business, for instance, WINDOWS, MS WORD and EXCEL.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216