0103260Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะขององค์การและการจัดการ กระบวนการจัดการ บทบาทของผู้บริหาร ครอบคลุมไปถึง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนาองค์กร แนวคิดและเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่


The nature of organization and management, management processes, role of administrators such as planing, commanding, motivation, coordination, human resource management and organizational management,
control and development, concepts and techniques of modern management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51