0103200Business Finance
การเงินธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาพรวมของการบริหารการเงินของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน หลักการและแนวทางในการจัดหาเงินทุน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดโครงสร้างเงินทุนและการหาต้นทุนของเงินทุน นโยบายเงินปันผล รวมถึงเครื่องมือและการบริหารทางการเงินใหม่ๆ

Overall concept of business, finance management ,change in financial environments that affect business operations, fundamental concepts of finance, financial position analysis, financial planning, principle and types of fund management ;
investment in fixed assets, current asset management, fund structure management and costing, dividend policy as well as newly coming tools and finance management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54