0103108Introduction to Economics
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาพื้นฐานของแนวคิดรวบยอด เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ


A study of concept regarding fundamental economic problems, economic activties, nation income, international trade, and economic development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215