0001022Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร ลักษณะและการใช้ประโยชน์ของงานเขียนเพื่อสื่อสารประเภทต่างๆ ทักษะการใช้ภาษาเขียน ตลอดตนการใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสม


Principles of writing for communication; a study of characteristiecs and utilization of various types of writing used in communicating. Skill development in using appropriate words and idioms.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54