1010482Professional Training
การฝึกงาน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต6 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย


Professional training in the government or private sector in Thailand or other country with the approval of the university
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24