1010480Regional Studies
ภูมิภาคศึกษา
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต6 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของประเทศเพื่อบ้านในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม


Background of neighboring country in terms of politics, economics, society, culture and trend in tourism and hospitality development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54