1010478Convention and Exhibition Management Seminar
การสัมมนาการจัดการประชุมและนิทรรศการ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการจัดการประชุมและนิทรรศการระดับท้องถิ่นและนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ การตลาดกลุ่มเป้าหมาย ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการจัดการประชุมและนิทรรศการ


Types of convention and exhibition for local and international local in Thailand and other Countries, targeted marketing, increasing potentialities of entrepreneur in managing convention and exhibition
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212