1010477Special Topic in MICE
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ MICE
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นปัญหา แนวโน้ม และพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ผู้เรียนจะต้องเขียนโครงการเกี่ยวกับ MICE ที่ตนสนใจ และนำเสนอผลงานของตน เพื่ออธิบายและประเมินผลงาน ในห้อง


Examination of issues, trends, and new development in MICE industry, individual students are required to write a project proposal to in MICE and present their proposal to the class for discussion and evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54