1010475Incentive Tourism
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของลูกค้า กำหนดการเดินทาง และการวางแผนจัดกิจกรรม ระยะเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด


Group tour arrangement, according to the customer’s needs, including itinerary and activity planning under the time and budget constraints
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54