1010475Incentive Tourism
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (1-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการจัดทัวร์ ตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม การคิดเสน้ทาง กำหนดการเดินทาง การจัดกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณตามที่กำหนด


Group tour arrangement, according to the customer's needs, including itinerary and activity planning under the time and budget constraints.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212