1010474Sale and Marketing for Convention Center
การขายและการตลาดศูนย์ประชุม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการปฏิบัติการศูนย์การประชุมและสัมมนา และการจัดเตรียมอุปกรณ์ภาพและเสียง รวมทั้งการจัดผังโครงสร้างองค์การ การออกแบบ การจองสถานที่ การตลาด


Operations of convention and conference centers, including organizational structure, design, booking, marketing and audio-visual requirements
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22