1010473Special Activities
การจัดกิจกรรมพิเศษ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการจัดระบบการวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน การทำการตลาด การจัดงานเทศกาลและงานมหกรรมในชุมชน การประเมินผลการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม
เน้นการตอบสนองความต้องการของนักแสดง ผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนในท้องถิ่น

A systematic approach to the planning, design, and development; coordination, marketing, staging of major community events and festivals, and evaluation of festival and event management. Particular
attention is given to the needs of performers, participants, and local residents as they relate to the field of festival and event management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212