1010473Special Activities
การจัดกิจกรรมพิเศษ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนและการกำหนดรูปแบบของกิจกรรม การเตรียมอุปกรร์สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก การประมาณการจำนวนคน กำหนดระยะเวลาและงบประมาณ


Planning for special activities, location selection, facilities and equipment preparation, estimation of the number of attendants and determination of timing and budget.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53