1010472Exhibition and Trade Show
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การวางแผนการทำงาน ประชาสัมพันธ์เตรียมงาน การคำนวณค่าใช้จ่ายและการเตรียมกำลังคน อุปกรณ์ต่างๆ


Methods of organization of exhibitions and trade shows, including promotion plan, expense estimation, human resource management, and equipment preparation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52