1010472Exhibition and Trade Shows
การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การวางแผนการทำงาน ประชาสัมพันธ์เตรียม-งาน การคำนวณค่าใช้จ่ายและการเตรียมกำลังคน อุปกรณ์ต่าง ๆ


Methods of organization of exhibitions and trade shows, including promotion plan, expense estimation, human resource management, and equipment preparation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212