1010467Transportation Business Management Seminar
การสัมมนาการจัดการธุรกิจขนส่ง
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มาตรฐานอาชีพของผู้ประกอบการขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ำ มาตรฐานความปลอดภัยจากการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำและหมู่เกาะ การจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกระบบของการขนส่ง


Occupational standards of entrepreneur in operating inland and waterway transportation business, safety and security measures for waterway and islands, safety and security plan to all transportation systems for tourism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212