1010465Logistics for Airline and Tourists-related Transportation System
ลอจิสติกส์สำหรับการบินและระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างความแตกต่างของธุรกิจการขนส่ง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า อุปสงค์ลูกโซ่ และการสร้างเครือข่ายด้านคลังสินค้า จุดพักสินค้า ระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวทางสายการบิน
การวางแผนและจัดระบบช่วงเวลาทำการขนส่ง โครงสร้างค่าใช้จ่ายในสภาวะทรัพยากรจำกัด ระยะเวลาการจัดส่ง ปริมาตรความจุของสินค้า เวลาพักสินค้า และการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า

Transportation business differentiation to meet customer needs, supply chain optimization and networks such as warehousing, depots and tourists related transportation system, planning
on real time optimization, cost structure facing limited resource availability, delivery time, load configuration, warehousing hours, and customer priorities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54