1010463Airports Authority Management
การจัดการการท่าอากาศยาน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการบริการจัดการองค์กร หน้าที่รับผิดชอบ การให้บริการ กฏระเบียบ ข้อบังคับ การประสานงานกับสายการบินและท่าอากาศยานอื่น ระบบรักษาความปลอดภัย


Organization management in airport context, including management responsibilities, customer service, regulations and laws, security measures and effective ways to coordinate with related airline businesses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54