1010451International Foods
อาหารนานาชาติ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของอาหารที่โดดเด่นของชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารเช่น ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น อเมริกัน ลักษณะของเครื่องปรุง อุปกรณ์ในการทำ การเสิร์ฟ การเก็บรักษา


International foods from different parts of the world, such as French, Chinese, Japanese and American foods; ingredients, utensils, serving, and preservation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51