1010451International Foods
อาหารนานาชาติ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อาหารนานาชาติที่โดดเด่นของชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านการอาหาร เช่น ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น อเมริกัน ลักษณะของเครื่องปรุง อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การเสิร์ฟ การเก็บรักษา


International foods from different part of the world, such as French, Chinese, Japanese and American foods; ingredients , utensils , serving , preservation and maintenance
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22