1010449Food and Beverage Cost Control
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดซื้อ ตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการเตรียมการคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย การวางแผน และกำหนดราคาขาย การเปรียบเทียบต้นทุนอาหารและเครื่อง-ดื่มกับต้นทุนมาตรฐาน


Purchasing, quality control, preservation and etc. Also the students are expected to be able to understand expense budgeting, pricing, and cost analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53