1010449Food and Beverage Cost Control
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดซื้อ ตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย และการเตรียมการคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย การวางแผน และการกำหนดราคาขาย การเปรียบเทียบต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่มกับต้นทุนมาตรฐาน


Purchasing, quality control, preservation and etc. Also the students are expected to be able to understand expense budgeting, pricing, and cost analysis.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22