1010442Special Topic for Food and Beverage Services
หัวข้อพิเศษในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และอภิปรายถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม


Analysis of various conditions, and discussion of various problems dealing with food and beverage service along with ways and means for solving problems, also including various factor which effect service delivery
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22