1010436Resort Management
การจัดการสถานที่พักตากอากาศ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของรีสอร์ทและ Timeshare โครงสร้างการบริหารงานรวมถึงทฤษฎี แนวคิดการปฏิบัติ และเงื่อนไขพื้นฐานของการพักผ่อน การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดระบบการทำงาน
การให้บริการที่เหมาะสมกับสถานที่ การประมาณรายรับ-รายจ่าย การให้บริการพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะและมาตรการรักษาความปรอดภัย

The definition, structure, management of Resort and Timeshares, characteristic of resorts and Timeshares; the relationship among Resorts, Timeshares, Leisure, travel, and related activities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22