1010436Resort Management
การจัดการสถานที่พักตากอากาศ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดระบบการทำงาน การให้บริการที่เหมาะสมกับสถานที่ การรประมาณการรายรับ-รายจ่าย การให้บริการพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะและมาตรการรักษาความปลอดภัย


Location selection, operation management, customer service, income and expense estimation, finding market niche in service, and security measures.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215