1010435Human Resource Management in Tourism and Hotel
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดสรรหาบุคลากร อบรมพัฒนา จัดระบบการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด การจ้างงาน ทดลองงาน การให้สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์และสร้างขวัญกำลังใจ


Human resource management in tourism, including recruitment, training, effective operation management, benefits, unions, and morale building.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54