1010431Special Topic in Service Industry Administration
หัวข้อพิเศษการบริหารงานอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริหารงานบริการ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การวางแผนและการพัฒนา การกำหนดนโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดที่มีต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว


Comment topics in service administration, environmental trends, planning and development, policy formulation, social and economic impact, and marketing of travel and tourism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22