1010423Special Topics on Development Criteria for Tourism Services
หัวข้อพิเศษการพัฒนาระดับมาตรฐานการให้บริการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ระดับบริการด้านกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย


Occupational tourism standard, tourism activities to ensure safety and security, tourism infrastructure standard for quality services and safety
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216