1010422Tourism Policy and Planning
นโยบายการท่องเที่ยวและการวางแผน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม การเมือง สังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยว หลักการพัฒนาและการวางแผนสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว การสำรวจ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในด้านของเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนและการพัฒนาที่พัก การเดินทาง สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน การคำนวณความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว

Economic, social, political, and culture impacts of tourism. Principles of planning and development of tourist destinations and attractions. Feasibility study for development of tourist
destinations. Assessment of tourism destination in teams of economic, social, and culture values. Planning and development of accommodation of the destination capacity for holding tourists and visitors. Types of
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22