1010421Outbound Tourism
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนในการทำเอกสารเดินทาง การเตรียมตัว การติดต่อที่พัก ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี การดำรงชีวิต การประมาณการรายจ่าย


Steps to prepare yourself before traveling, including documents, hotel reservation, tourism information, cultures, way of life, and budgetting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53