1010419Media Production for Tourism
การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของสื่อ ประเภทและลักษณะ ประโยชน์ของสื่อแต่ละชนิด การเลือกสื่อ การนำไปใช้ การเก็บรักษา การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ


Definitions types, characteristics of media including the effective usage of each media type, media selection, maintenance,tourism media production and budgeting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52