1010419Tourism Media Production
การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของสื่อ ประเภทและลักษณะ ประโยชน์ของสื่อแต่ละชนิด การเลือกสื่อ การนำไปใช้ การเก็บรักษร การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ


Media and its meaning, types, characteristics, including the effective usage of each media type, media selection, maintenance, tourism media production and budgeting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54