1010418Seminar in Tourism and Hotel
การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเสนอหัวข้อปัญหาการท่องเที่ยวและโรงแรม การอภิปรายและการ วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข การแลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์ในการแก้ปัญหากับผู้ทรงคุณวุฒิ


Presentation of issues in tourism and hotel management, discussion and analyses in order to suggest guidelines for resoling, exchanging ideas and experiences in resoling problem with experts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52