1010418Seminar in Tourism and Hotel
การสัมมนาการท่องเที่ยวและโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคม การอนุรักษ์และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อุปสงค์
และอุปทานสำหรับการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การขายและการส่งเสริมการขาย ปัญหาต่างๆ และแนวการแก้ไข

Current issues in tourism industry, especially the cultural and social impacts of tourism, conservation and environmental concerns, supply and demands for tourism, and the changing nature of tourism
markets, visitor safety and security; sales and promotion, problems and their solutions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54