1010417Information Technology in Tourism
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในองค์กร และสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานและการแข่งขันของกิจการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ

The operational use of information technology in the tourism and hospitality industries for both destinations and organizations; types of available technologies and explains how they can contribute to the operation
and competitiveness of particular tourism and hospitality organizations; exploring how tourism organizations in each sector of the tourism and hospitality industries use technology to maximize their efficiency and effectioness
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52