1010417Tourism Information System
ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อมูลและสารสนเทศทางการท่องเที่ยว การจัดระบบข้อมูล การเก็บ การค้นหา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยว


Information technology for tourism, database system, data storage, data analysis for tourism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215