1010416Arts and Culture of the South
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคใต้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน


Changes and development of culture , arts and local wisdom in the South.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53