1010414Arts and Culture of the Central Part
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคกลาง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน


Changes and development of culture, arts and local wisdom in the Central part from the past to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54