1010413Arts and Culture of Isan (the Northeast)
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน


Changes and development of culture , arts and local wisdom in the Isan.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22