1010411Arts and Culture forTtourism in Neighbouring Countries
ศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะรูปแบบศิลปวัฒนธรรมสำคัญๆ เป็นทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน และศาสนสถาน


The characteristics of major arts and culture as a tourism source for cultural tourism in neighbouring countries, including tourist attractions in historical parks, memorial monuments, and religious places and temples
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53