1010408Lao for Tourism and Hotel
ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกนำไปใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว แนะนำการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม สนทนากับชาวลาวได้


Practical lessons for Lao and its usage, especially for hotel and tourism areas, such as tour guiding and etc, The students are expected to communicate effective in Lao
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53