1010373Management of Parks and Protected Areas
การจัดการอุทยานและพื้นที่คุ้มครอง
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการอุทยานและพื้นที่คุ้มครอง เพื่อคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและการนันทนาการ ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์


An examination of the management of parks and protected areas for quality tourism and recreation, as well as for conservation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22