1010372Facility Planning and Design
การวางแผนและการออกแบบงาน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนและการออกแบบงานประชุม การอบรมระยะสั้น การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การประชุมใหญ่ เทคนิคการวางแผนโครงการการตรวจสอบและประเมินผล อุตสาหกรรมด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


Planning and design of meetings, incentive, conference and exhibition (MICE). Project planning techniques will be examined and evaluated. The events industry will be reviewed as part of the overall tourism product
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212